Praktisk behandling af fogedsager (e-
Tilføj til ønskeliste Gratis uddrag
  • Tilføj til bibliotek
  • Læs gratis uddrag
  • Embed-kode
Helle Larsen (forfatter)

Praktisk behandling af fogedsager e-bog

DKK 449
(0)
Forord 13 Del 1. Generelt om fogedretten Kapitel 1. Fogedrettens placering i retssystemet 17 1. Fogedrettens kompetence 17 1.1 Fogedrettens saglige kompetence 17 1.2 Fogedrettens internationale kompetence 20 1.3 Fogedrettens stedlige kompetence nationalt 20 1.3.1 Foretagelse af forretningen uden for retskredsen 26 2. Fogedproces 27 2.1 Fogederne 29 2.2 Parterne 30 3. Appel 31 4. Genoptagelse 38 5. Forholdet mellem inkassoloven og fogedsagernes behandling i fogedretten – kort 39 6...
DKK 449
Forfattere Helle Larsen (forfatter)
Udgivet 18 august 2009
Længde 382 sider
Genrer Jura, Faglitteratur
Sprog Danish
Format pdf
Beskyttelse Vandmærket
ISBN 9788757492811
Forord 13 Del 1. Generelt om fogedretten Kapitel 1. Fogedrettens placering i retssystemet 17 1. Fogedrettens kompetence 17 1.1 Fogedrettens saglige kompetence 17 1.2 Fogedrettens internationale kompetence 20 1.3 Fogedrettens stedlige kompetence nationalt 20 1.3.1 Foretagelse af forretningen uden for retskredsen 26 2. Fogedproces 27 2.1 Fogederne 29 2.2 Parterne 30 3. Appel 31 4. Genoptagelse 38 5. Forholdet mellem inkassoloven og fogedsagernes behandling i fogedretten – kort 39 6. Retskraft? 41 7. Offentlighed i fogedretten 41 8. Retsbogen 43 Del 2. Sager med fundament Kapitel 2. Grundlaget for fogedsagen 47 1. Definitionen på et fundament 47 2. De forskellige fundamentstyper 47 2.1 Domme kendelser og beslutninger 47 2.2. Fundamenter, der er kendetegnet ved skyldnerens medvirken til etableringen af skyldgrundlaget 51 2.2.1 Aftaler indgået indenretligt (retsforlig) 52 2.2.2 Aftaler indgået udenretligt 54 2.3 Kautionserklæringer 60 2.4 Krav tillagt udpantningsret 61 2.5 Udenlandske fundamenter 61 2.5.1 Domskonventionerne 62 2.5.2 Domsforordningen 67 2.5.3 Internationale sager om børn 68 2.5.4 Nordiske konventioner 71 2.5.5 Nordiske bødekrav 71 2.5.6 Gensidig bistand til inddrivelse af visse EU-fordringer 72 2.5.7 Udenlandske voldgiftsafgørelser 73 2.5.8 Udenlandske dokumenter 73 Kapitel 3. Fuldbyrdelsesfrister 75 1. Indledende bemærkninger 75 2. Domme 77 3. Sagsomkostningsafgørelser, betalingspåkrav og kendelser 78 4. Retsforlig 79 5. Statsamtets afgørelser om forældremyndighed og samvær 79 6. Udenretlige forlig, gældsbreve, pantebreve og veksler og checks 79 7. Udpantningssager 80 Kapitel 4. Sagens parter 81 1. Indledende bemærkninger 81 2. Hvem er rette skyldner? 82 2.1 Virksomheder og virksomhedsformer 84 3. Rette kreditor 86 Kapitel 5. Fogedrettens prøvelse i forbindelse med modtagelsen 89 1. Prøvelse af formalia 89 2. Prøvelse af sagen materielt i forbindelse med sagens modtagelse – Fordringens eksistens og størrelse 92 Kapitel 6. Berammelse af mødet og indkaldelse af parterne 103 1. Fastsættelse af tid og sted 103 2. Fogedsagens parter 104 3. Rettergangsfuldmagt 104 4. Underretning af rekvirenten 105 5. Rekvirentens mødepligt 106 5.1 Rekvirenten har ikke mødepligt 106 6. Underretning af skyldneren om mødet 108 6.1 Forkyndelse 108 6.2 Varsel 114 6.3 Foretagelse uden forudgående underretning 114 7. Skyldners mødepligt 116 8. Skyldners udeblivelse 119 8.1 Fremstilling ved politiets foranstaltning 119 8.2 Alternativer til fremstilling 121 9. Beskikkelse af advokat/fri proces for fogedretten 122 Kapitel 7. Skyldnerens oplysnings- og sandhedspligt 125 1. Fogedens vejledningspligt 126 2. Skyldners oplysningspligt 127 Kapitel 8. Opgørelsen af fordringen – Omkostningerne ved fogedsager med fundamen 133 1. Omkostninger i sager uden tvist 134 1.1 Mødesalær 135 1.2 Hvornår tillægges rekvirenten ikke omkostninger? 136 2. Sager med tvist eller mere omfattende sager 136 3. Sager, hvor der er fri proces eller retshjælp 137 3.1 Rekvirenten havde fri proces til erhvervelse af fundamentet 137 3.2 Rekvirenten havde retshjælp til erhvervelse af fundamentet 138 3.3 Fri proces til fogedsagen 139 Kapitel 9. Sagens behandling i fogedretten 141 1. Processuelle regler for sagens gennemførelse 141 2. Sagen foretages på kontoret 142 2.1 Skyldner har igen indsigelser 143 2.2 Skyldner har indsigelser 143 3. Fogedrettens prøvelse af grundlaget i forbindelse med sagens behandling 144 3.1 Efterfølgende ophørsgrunde 144 3.2 Oprindelige mangler ved fundamentet 148 3.3 Bevisførelsens omfang 151 3.4 Kreditaftaleloven 152 4. Gennemførelsen af udkørende fogedforretning 155 5. Undersøgelse 156 Kapitel 10. Genstanden for udlæg 159 1. Skyldnerens formue 160 1.1 Tilhører skyldner 162 2. Genstand 166 2.1 Løsøre 166 2.1.1 Sikringsakter 168 2.1.2 Forældelse af udlægget 169 2.1.3 Realisering af det udlagte 170 2.2 Penge, værdipapirer, bankkonti og andre tilgodehavender 171 2.2.1 Sikringsakter 175 2.2.2 Forældelse af udlægget 178 2.2.3 Realisering af det udlagte 179 2.3 Udlæg i fast ejendom herunder skyldners bolig 181 2.3.1 Sikringsakter 184 2.3.2 Forældelse af udlægget 185 2.3.3 Realisering af det udlagte 185 2.4 Immaterial rettigheder 186 2.4.1 Sikringsakter 186 2.4.2 Forældelse af udlægget 187 2.4.3 Realisering af det udlagte 187 2.5 Behæftede aktiver 187 3. Auktionshindringer 188 3.1 Afdragsordning overholdes 188 3.2 Foranstående rettighedshaver 189 Kapitel 11. Udlægshindringer 191 1. Generelle udlægshindringer 191 1.1 Insolvenserklæring 191 1.1.1 Konkret grund til at foretage sagen uanset insolvenserklæringen 193 1.2 Universalforfølgning indledt 195 1.3 Andre generelle afvisningsgrund 195 2. Konkrete udlægshindringer 197 2.1 Trangsbeneficiet 197 2.2 Hensynet til skyldners medkontrahent 202 2.3 Sociale beskyttelseshensyn 203 2.4 Båndlæggelse 207 2.5 Tilbehør til fast ejendom 207 Kapitel 12. Særligt om tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav 209 1. Sondringen mellem umiddelbare fogedforretninger og tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav 209 2. Hvilke kravtyper kan fuldbyrdes 210 2.1 Ind- og udsættelsesforretninger med fundament 210 2.2 Tvangsfuldbyrdelse af handlepligter 211 2.3 Undladelsesforpligtelser 213 3. Alternativer til tvangsfuldbyrdelse 213 3.1 Erstatning 213 3.2 Straf som alternativ eller supplement til tvangsfuldbyrdelse 214 4. Processuelle bemærkninger 214 5. Omkostninger 216 Kapitel 13. Børnesager 217 1. Hvilke typer sager om børn behandler fogedretten 217 2. De indenlandske sagers behandling i fogedretten 217 2.1 Indledende processuelle bemærkninger 217 2.2 Indledende bemærkninger af praktisk karakter 218 2.3 Processen 220 2.4 Resultatet 225 3. Særligt om samværssager 228 4. Internationale sager 232 4.1 Sager om gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse 233 4.2 Sager om tilbagegivelse efter Haagerkonventionen 235 Del 3. Fogedsager uden fundament Kapitel 14. Umiddelbare fogedforretninger 239 1. De materielle betingelser for at sagen kan behandles som umiddelbare fogedforretninger 240 2. De formelle forudsætninger for sagens foretagelse i fogedretten 243 2.1 Kravene til anmodningen 243 2.2 Værneting 244 2.3 Sagsbehandlingen 245 2.3.1 Sagsbehandlingsregler 245 2.4 Konklusion på afgørelsen: Hvornår afvisning, nægte fremme eller fremme 249 2.5 Sagsomkostninger 251 2.6 Beskikkelse af advokat 252 Kapitel 15. Familiesager 253 1. Sager mellem ægtefæller 253 1.1 Fast ejendom 254 1.2 Løsøre 255 2. Sager mellem ugifte samlevende i forbindelse med samlivet ophævelse 256 3. Sagsbehandlingen i øvrigt 258 Kapitel 16. Udsættelse af besiddelse 259 1. Løsøre 259 2. Udsættelse af fast ejendom 260 2.1 Lejers misligholdelse af betalingsforpligtelsen 260 2.2 Anmodning om udsættelse af lejer på grund af anden misligholdelse 263 2.3 Tidsbegrænsede lejekontrakter 264 2.4 Opsagte lejemål 265 2.5 Udsættelse, der ikke relaterer sig til lejekontrakter 265 2.6 Den effektive udsættelse efter lejeloven 265 2.6.1 Omkostninger 266 Kapitel 17. Tilbagetagelse efter kreditaftaleloven 269 1. Generelt om kreditkøb efter kreditaftaleloven 269 1.1 Fogedrettens henvisningsret 270 2. Tilbagetagelsesforretningen 272 2.1 Sagens gang i fogedretten 276 2.1.1 Udsættelse 278 2.2 Sagens resultat 279 2.2.1 Tilbagetagelse 279 2.2.2 Tilbagetagelse kan ikke ske på grund af trangsbeneficiet 279 2.2.3 Genstanden er grebet af ejendommens pant 280 2.3 Genstanden ikke i skyldners besiddelse 280 2.4 Afværgelse 281 Kapitel 18. Brugeligt pant 283 1. Aftalt brugeligt pant 283 2. Eksekutiv brugeligt pant 284 2.1 Betingelser 284 2.2 Krav til rekvirenten/panthaverens anmodning 286 2.3 Behandlingen af anmodningen 287 2.4 Omfanget af brugspantet 289 2.5 Forvaltningen under brugspanteperioden 290 2.6 Afslutningen af brugspantet 292 2.7 Brugspanthaverens forpligtelser til underretning 296 3. Rådighedsfratagelse og administration efter retsplejelovens § 520 297 Del 4. Foreløbige retsmidler Kapitel 19. Arrest 301 1. Arrest – generelt 301 2. Arrest efter retsplejeloven 302 2.1 Betingelser 303 2.2 Sagsbehandlingsregler 308 3. Genstand 313 4. Fogedrettens vejledningspligt overfor rekvisitus 315 5. Arrestens udstrækning i tid 316 6. Justifikationssagen 317 6.1 Justifikationssagen og hovedsagen kan kører efter de samme processuelle regler 319 6.2 Justifikationssag og hovedsag kan ikke behandles efter de samme processuelle regler 319 7. Erstatning 320 7.1 Hvornår kan erstatningskravet tages under behandling? 321 8. Frigivelse af den stillede sikkerhed 322 9. Arrest efter søloven 323 Kapitel 20. Forbud 327 1. Forbudsinstituttet generelt 327 2. Sagsbehandlingsregler 328 3. Betingelser for nedlæggelse af forbud 334 3.1 Sagsomkostninger 337 4. Håndhævelse af forbuddet 338 4.1 Fogedens bistand 338 4.2 Privat straffesag 339 Kapitel 21. Bevissikring 341 1. Kravene til anmodningen 341 2. Gennemførelsens af undersøgelsen 346 Del 5. Fogedretten som appelinstans Kapitel 22. Fogedrettens behandling af klager over afgørelser truffet af pantefogeden/ restanceinddrivelsesmyndigheden 351 1. Fogedrettens rolle i relation til pante- og toldfogeder 351 2. Klagesager 352 2.1 De forskellige typer af klagesager 352 2.2 Behandlingen af klagesagen 354 2.3 Omfanget af fogedrettens prøvelsesret 359 Del 6. Retsafgifter Kapitel 23. Retsafgifter 365 1. Afgiftsfrie fogedsager 365 2. Grundafgiften 366 2.1 Sager med pengekrav – udlæg eller arrest 366 2.2 Sager uden pengekrav – forbud og umiddelbare fogedforretninger 368 3. Tillægsretsafgiften 368 4. Kæreafgift 369 5. Forkert beregning af retsafgiften 369 Afgørelser 371 Lovregister 377 Stikordsregister 381 Forord Formålet med denne bog er at forsøge at give læseren en introduk-tion til forskellige fogedretlige problemstillinger, og at sætte fokus på selve fogedprocessen – de processuelle regler, der regulerer sa-gernes forløb i fogedretten. Udviklingen i dansk procesret herunder også i fogedprocessen præges af bl.a. den internationale menneskerettighedskonvention, forskellige konventioner og aftaler, der regulerer og udfordrer fo-gedrettens arbejdsmetoder og tankesæt, derfor indeholder denne bog ikke bare en gennemgang af danske regler, men også en sammenkædning af de danske regler med de internationale regler. Bogen vil naturligt sine steder være præget af, at jeg i hoved-parten af min karriere har arbejdet i domstolene, men det er mit håb, at både begyndere og rutinerede jurister kan få glæde af bo-gen i det daglige arbejde. Retspraksis og litteratur til og med sommeren 2002 er medtaget i bogen. Til sidst vil jeg gerne takke en tålmodig forlægger, en flittig for-lagskonsulent, gode kolleger og en forstående familie, uden dem ville denne bog aldrig være blevet til noget. Hadsund, den 22. juli 2002 Helle Larsen Forord til 2. udgaven Denne bog udkommer ca. 7 år efter 1. udgaven og meget vand er løbet i åen siden, ligesom der er sket store forandringer inden for lovgivningen på området, ligesom jeg har valgt at arbejde som ad-vokat i stedet for hos domstolene. Bogen er således omarbejdet på de steder, hvor der var anledning til det. Denne bog er dog forsat koncentreret sig den klassiske foged-ret. Jeg har behandlet betalingspåkrav i Praktisk Inkasso, idet dette emne mere naturligt hører under inkassoprocessen end under fo-gedprocessen. Retspraksis og litteratur er medtaget frem til og med maj 2009. Hadsund, den 25. maj 2009 Helle Larsen